Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.123.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 123)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1100 xem

122.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 122)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1039 xem

121.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 121)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1721 xem

120.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 120)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1300 xem

119.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 119)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

984 xem

118.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 118)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1794 xem

117.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 117)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

965 xem

116.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 116)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1599 xem

115.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 115)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1022 xem

114.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 114)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

980 xem

113.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 113)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1786 xem

112.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 112)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

960 xem

111.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 111)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1045 xem

110.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 110)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1778 xem

109.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Đĩa 109)

Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không

1103 xem